kontakt

Z d r u ž e n j e   s l o v e n s k i h   k a t o l i š k i h   s k a v t i n j   i n   s k a v t o v   ( Z S K S S )

Ulica Janeza Pavla II. 13   /   1000 Ljubljana

http://skavti.si/

 

P O D R U Ž N I C A   S T E G   Š e n t j e r n e j   1 

STEGOVODKINJA Mateja Kosmač

Dobrava 19  /  8275 Škocjan

mateja.kosmac@skavt.net

in 

STEGOVODJA (POMOČNIK) Pavel Simončič

Cerov Log 74  /  8310 Šentjernej

pavel.simoncic@skavt.net