kontakt

Z d r u ž e n j e   s l o v e n s k i h   k a t o l i š k i h   s k a v t i n j   i n   s k a v t o v   ( Z S K S S )

Ulica Janeza Pavla II. 13   /   1000 Ljubljana

http://skavti.si/

 

P O D R U Ž N I C A   S T E G   Š e n t j e r n e j   1 

STEGOVODKINJA Špela Pucelj

Dolenja Stara vas 49  /  8310 Šentjernej

spelap@gmail.com

in 

STEGOVODJA (POMOČNIK) Klemen Simončič

Staro sejmišče 61  /  8310 Šentjernej

klemen.simoncic@gmail.com