z s k s s

ZSKSS (Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov) je slovenska skavtska organizacija, ustanovljena 31. marca 1990. Vodijo jo prostovoljci. Je nevladna in neprofitna organizacija ter odprta za vse ljudi. Z več kot 4.400 člani in 700 voditelji v 72 krajevnih enotah po vsej Sloveniji je ena največjih mladinskih organizacij v državi. Povprečna starost skavtskih voditeljev je 24 let. 

Box (1998, 17) pravi, da je poslanstvo ZSKSS s pomočjo skavtske metode prispevati k polnemu telesnemu, spoznavnemu, duhovnemu, čustveno-motivacijskemu, moralnemu in družbenemu razvoju mladih ljudi, da bodo lahko postali zrele osebnosti, odgovorni državljani ter dejavni člani krajevnih, narodnih in mednarodnih skupnosti. 

Organiziranost ZSKSS

V Združenju se prepletajo tri ravni: 

lokalna, 

• regijska,

• državna.

Na lokalni ravni so stegi, ki jih vodijo skupnosti voditeljev. Stegi se združujejo v regije, na čelu katerih so regijski odbori.

Na nacionalni ravni je najvišji organ v ZSKSS Svet Združenja, v katerega vsak steg voli 2 predstavnika, kateri se srečujejo dvakrat letno. V vmesnem času organizacijo vodi 10-članski izvršni odbor pod vodstvom načelnice in načelnika (Box, 1998, 19).

Regije

Regija ZSKSS je glavni vezni člen med krajevno in državno ravnjo ZSKSS. ZSKSS sestavljajo tri regijeljubljanska, mariborska in primorska. V ljubljansko regijo spada geografsko območje nekdanje ljubljanske nadškofije, v mariborsko regijo spada geografsko območje nekdanje mariborske škofije in v primorsko regijo spada geografsko območje nekdanje koprske škofije (Box, 1998, 20).

Lokalna organiziranost – stegi

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov trenutno sestavlja 70 stegov oz. lokalnih enot, ki se nahajajo na področju celotne Slovenije.

Skavtski stegi pa so razdeljeni v štiri osnovne veje: 

  1. VEJA VOLČIČEV IN VOLKULJIC ALI VV-VEJA

Vejo volčičev in volkuljice sestavljajo skavti stari od 8 do 10 let. Njihovo geslo je: Kar najbolje.

Volčiči in volkuljice (VV) so najmlajša skavtska starostna skupina. V tej veji skavti prek igre spoznavajo osnove skavtskega življenje, hkrati pa s pomočjo njihovih zakonov in obljube razvijajo čut in odgovornost do sočloveka, narave in svoje okolice. Rdeča nit srečanj je Knjiga o džungli (J. R. Kipling).Volčiči in volkuljice sestavljajo krdelo, ki šteje največ 25 članov. Volčiči in volkuljice se srečujejo na srečanjih enkrat tedensko. V tej veji se skavti udeležujejo taborov, kot so zimovanje, jesenovanje in poletni tabor, ki je navadno še posebej domišljijsko obarvan. Namen te veje je, da skavti preko igre spoznajo skavtstvo ter se pripravijo na prehod v vejo izvidnikov in vodnic (Box, 1998, 25)

2. VEJA IZVIDNIKOV IN VODNIC ALI IV – VEJA

Vejo ali vejo izvidnikov in vodnic sestavljajo skavti v starosti od 11 do 16 let. Njihovo geslo je: Bodi pripravljen.

Celotna četa ali skupnost izvidnikov in vodnic je razdeljena v manjše skupine, ki se imenujejo vodi. V vsakem vodu je od 3 do 8 skavtov istega spola. Vsak član voda ima svojo funkcijo in naloge, ki jih mora opravljati. Med letom se vodi srečujejo na tedenskih vodovih srečanjih. Vsi člani čete pa se skupaj zberejo na srečanjih čete ki potekajo po navadi enkrat mesečno. Nekajkrat na leto se člani čete odpravijo na posebne večdnevne dogodke. Najpogostejša takšna dogodka sta zimovanje in poletni tabor. Zimovanje poteka en vikend v enem izmed zimskih mesecev, poletni tabor pa poteka v juliju in običajno traja okoli 11 dni. Takrat si skavti zgradijo tabor v naravi, postavijo šotore in si tudi sami kuhajo obroke. Namen te skavtske veje je, da bi se izvidniki in vodnice naučili čim bolje preživeti v naravi in gradili dobre medsebojne odnose (Box, 1998, 26).

3. KLAN ALI PP-VEJA

PP – vejo ali vejo popotnikov in popotnic sestavljajo skavti v starosti od 16 – 21 let. Njihovo geslo je: Služiti. To so mladi skavti, ki zaključujejo svojo skavtsko vzgojno pot in se odpravljajo na nadaljnjo življenjsko pot. Glavni trije elementi vzgoje v klanu so POT, SKUPNOST in SLUŽENJE. Pot predstavlja tako fizično pot in napore, skupnost je v klanu pomembna zato, ker v teh letih mlad človek potrebuje močno podporo v svojih vrstnikih. Služenje pa je že tako eden od glavnih namenov skavtske vzgoje. Gre za to, da človek ne more dobro in tudi srečno živeti, če gleda le nase. To je tudi glavni namen skavtske vzgoje, kar pove tudi skavtsko geslo „Kar najbolje bodi pripravljen služiti“. Ko skavt toliko odrase in dozori, postane „fant oziroma dekle odhoda“ in takrat zapusti klan. Ko zapusti klan, se odloči za svojo nadaljnjo pot. Naprej lahko služi kot skavtski voditelj, lahko pa služi tudi na mnogih drugih področjih, recimo kot prostovoljec v kakšni drugi organizaciji, pomaga starejšim, obiskuje bolne ali ostarele. Namen je predvsem ta, da bi skavt uvidel, da lahko kaj dobrega naredi in da je to bolj smiselno, kot če skrbi le zase in za svoje udobje.

4. VEJA SKVO

SKVO je SKupnost VOditeljev. Vodi jo stegovodkinja, ki ima nalogo, da voditelje podpira in jim pomaga pri vodenju vej, hkrati pa vodi skupnost voditeljev, ki je za steg pravzaprav najpomembnejša, saj je to temelj za delovanje stega. Če voditelji med sabo ne sodelujejo dobro, potem tudi same veje ne morejo dobro delovati. SKVO oblikuje program stega za celo leto. SKVO sprejema v bistvu vse odločitve, ki se nanašajo na delovanje stega navznoter in navzven. Skrbi tudi za povezanost stega z ZSKSS in z drugimi organizacijami (občino, župnijo ipd.)